“Idle Moba Legends” - “Android” üçin “Tycoon Clicker Game 1.0” -ni göçürip alyň

  • Jikme-jik düşündiriş
  • “Idle Moba Legends” - e “Sports Tycoon Clicker Game”, ulanyjynyň özüni elektron sportçy hökmünde synap bilýän gyzykly basgyjydyr. Bu ugurda üstünlik gazanmak üçin diňe ykjam enjamyň ekranyna basmaly. Syýahatdan başlasaň, gahrymanyň janköýerleri köp bolmaz. Dürli ýaryşlara gatnaşandan soň olaryň sany köpeler. Gapjyk hem oýnaýjy üçin täze mümkinçilikler açar. Belli bir mukdarda pul ýygnap, oýunçy täze oýun kompýuterini we zerur komponentleri satyn alyp biler. Oýun gaty gyzykly we ulanyja gowy wagt geçirmäge mümkinçilik berer ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz