Heartürek gutusyny göçürip alyň - Fiziki tapmaca 0.2.27 APK (Doly wersiýasy) Android üçin mugt

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    448

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Boxürek gutusy - fiziki tapmaca - logika oýny, bu döwürde ulanyjy fizikanyň kanunlaryny ýatda saklamaly bolar. Her derejede robot bolan kub baş gahryman ýörite gutujyga girmeli. Munuň üçin sahnadaky dürli obýektler we gurluşlar bilen täsirleşmeli. Ajaýyp oýun, ajaýyp grafika, gülkünç häsiýet we derejeleriň gaýtadan işleniş derejesi, enigma reanrynyň muşdaklaryny begendirer ..

Heartürek gutusyny göçürip alyň - Fiziki tapmaca 0.2.27 APK (Doly wersiýasy) Android üçin mugt

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz