CUBE Z (Pixel Zombies) 1.0.11 APK-ny Android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    326

  • Jikme-jik düşündiriş
  • CUBE Z (Pixel Zombies) - zombi apokalypse mowzugynda kub grafikasy bilen ilkinji adam hereketi. Onda oýunçy zombi bilen doly dünýäde bolar. Diňe az sanlysy diri galmagy başardy we baş gahryman bagtlylaryň biridir. Ösmegini dowam etdirmek üçin möhüm çeşmeleri gözlemeli: iýmit, peýdaly zatlar we ýarag. Şeýle hem, hiç bir diri ölen adamyň häsiýetine ýetip bilmezligi üçin bu ýerde gaçybatalga gurmak zerur. Duşmana has täsirli garşy durmak üçin dostlar bilen zombilere garşy birleşmegiň manysy bar.

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz