Demir ar alyjy - Çäklendirme ýok 1.77 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    460

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Demir ar alyjy - Çäk ýok - häzirki döwürde iň meşhur super gahrymanlaryň biri - Demir adam hakda irki elementleri bolan hereket meýdançasy. Bu taslama dinamiki oýun oýnamak üçin ajaýyp grafikalara eýe boldy. Oýunçy gahrymany metropolda ýaýran jenaýata garşy parçalarynda görkezer. Geçiş wagtynda ulanyjy teňňeleri ýygnap, duşmanlara garşy söweşer. Munuň üçin dürli eşikleri ulanyp biler. Gazanan serişdeler köne ýaraglary täzelemäge we täzesini açmaga kömek eder ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz