“Merge Galaxys PRO 1.0 APK” (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    253

  • Jikme-jik düşündiriş
  • “Galaxys PRO” -ny birleşdiriň - “Android” üçin aýlaw atyjy elementleri bolan nusgawy basýan. Onda, oýunçy birnäçe gämiden ybarat kosmos flotuna gözegçilik eder. Her ýyldyz keseki basybalyjylar bilen söweşe iberilýär. Thehli gelmişekleri mümkin boldugyça çalt ýeňmek üçin ulanyjy ekrana çalt basmaly. Bu wagt kosmos söweşijileri duşmana ot açarlar. Bu amalda, oýunçy täze uçar goşup, köne uçarlaryň tizligini we söweş güýjüni ýokarlandyryp, floty ähli taraplaýyn kämilleşdirer. Bu ýönekeý duşmanlar we başlyklar bilen iş salyşar ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz