Gangster Maýami Täze Jenaýat Mafia City Simulator 1.0 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    979

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Gangster Maýami Täze Jenaýat Mafia City Simulator, GTA adaty üçünji şahs jenaýat hereketidir. Baş gahryman goşmaça pul gazanmak we jenaýat toparlarynda meşhurlyk gazanmak kararyna gelýär we Maýami şäherini saýlaýar. Maksatlaryna ýetmek üçin ol talaňçylyk, awtoulag ogurlygy, beýleki garakçylar we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri bilen atyşyk bilen meşgullanar. Mundan başga-da, gapdal gözlegleri ýerine ýetirip, keşbiň görnüşini üýtgedip bilersiňiz. Ajaýyp grafika, aňsat dolandyryş we açyk dünýä goşuldy ..

Gangster Maýami Täze Jenaýat Mafia City Simulator 1.0 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz