Power Level Warrior 1.1.7p1 APK (Mod: Köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    592

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Power Level Warrior - ulanyjy bir topar duşman bilen köp sanly çaknyşyklara garaşýan gyzykly söweş oýny. Oýunçy söweş sungaty bolan we söweşde täsin energiýa güýjüni ulanmagy başarýan söweşijini dolandyrmalydyr. Ulanyjy geçip barýarka köp duşmanlar bilen ýekelikde we garşydaş toparlara garşy duşuşar. Punç we kombinasiýa ulanyp, oýunçy olary ýeňer. Üstünlikli söweşler baş gahrymanyň başarnyklaryny ösdürmäge kömek eder, bu geljekde güýçli başlyklar bilen deň şertlerde söweşmäge mümkinçilik berer ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz