Idle Orta asyr Tycoon - Idle Clicker Tycoon Game 1.2.3 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    2169

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Idle Orta asyr Tycoon - Idle Clicker Tycoon Game - oýunçy kiçi şäheriň hökümdary boljak orta asyr şertlerinde basýan oýunçy. Oýunyň esasy maksady şäherçäniň we onuň ýaşaýjylarynyň gülläp ösmegini gazanmak. Binalar gurmak, gurluşyk zawodlar, myhmanhanalar, senetçilik ussahanalary we beýleki binalar soňra gazna goşmaça pul getirip biler. Oýunçy kömekçi hakyna tutup we raýatlaryň peýdasyna täze tehnologiýalary öwrenip biler.

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz