Jetpack Gahrymany Maýami Jenaýat 1.1 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    571

  • Jikme-jik düşündiriş
  • “Jetpack Gahryman Maýami Jenaýaty” açyk dünýä bilen üçünji şahsyň gowy oýny. Ulanyjy howply tabşyryklary ýerine ýetirmeli şäherde bolar. Metropolisiň köçeleri baş gahrymany atmak isleýän garşydaşlar bilen dolduryldy, şonuň üçin olary yzyna gaýtarmaly. Munuň üçin oýunçynyň köp sanly ýaragy, gury ýer, suw we howa ulaglary bolar. Hereöne bu ýerdäki esasy aýratynlyk, hereket we tizlik goşjak raketa sumkasynyň baş gahrymanynyň bolmagydyr.

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz