Maýami jenaýat oýunlaryny - Gangster City Simulator 5.4 APK (Mod: Köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    898

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Maýami jenaýat oýunlary - Gangster City Simulator - 3 adamlyk atyjy, döredijiler GTA seriýasyndan ylham alan bolsa gerek. Bu oýunda ulanyjylar Maýaminiň garakçy dünýäsine çümüp, onuň şasy bolmaga çagyrylýar. Munuň üçin jenaýat iýerarhiýasyna çykmaga kömek etjek dürli tabşyryklary ýerine ýetirmeli. Bu oýunçylarda uly flot we köp ýarag kömek eder. Ajaýyp üç ölçegli grafika, tolgundyryjy oýun we açyk dünýä şeýle taslamalaryň muşdaklaryna garaşýar ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz