“Miami Crime Simulator 2 v2.0 APK” (Mod: Köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    544

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Maýami jenaýat simulyatory 2 - açyk dünýä bilen üstünlikli jenaýat hereketiniň dowamy. Oýunçy ýene-de Maýamide gidip, dürli missiýalary ýerine ýetirip we ýerli jenaýat edaralarynda işlär. Dowamynda ulanyjy täzelenen ýarag ammaryny we köp sanly ulag serişdesini ulanyp biler. Bu etapda, ýerasty dünýäniň iň ýokarsyna çykmaga mümkinçilik alar. Şeýle hem, oýunçy diňe şäheri aýlanyp, köçelerinde hakyky bulam-bujarlyk döredip, geçip barýanlary öldürip, awtoulaglary partladyp biler ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz