Ninja shinobi Ultimate söweş tupany 1.38 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    662

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Ninja Shinobi Ultimate Battle Storm - gapdal görnüşi we anime stilindäki grafika bilen hereket. Ulanyjy iň güýçli garşydaşlary bilen söweşler bilen ýüzbe-ýüz boljak hyýaly dünýäde ýatdan çykmajak syýahat etmäge çagyrylýar. Gahrymanyň ussatlygyny ulanyp, oýunçy garşydaşlaryny ýeke-ýekeden ýok edip başlar. Şeýle-de bolsa, munuň hemişe dowam etmegi üçin häsiýeti süpürip, has güýçlendirmeli. Neşekeş oýun, ajaýyp multfilm wizuallary we gowy nasos ulgamy ähli oýunçylary özüne çeker ..

Ninja shinobi Ultimate söweş tupany 1.38 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz