Öli Ninja Mortal Shadow 1.1.52 APK (Mod: Köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    536

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Öli Ninja Mortal Shadow - ajaýyp monohrom grafikaly hereket ediji, onda oýunçy ýamanlyk güýçlerine garşy göreşýän batyr ninja söweşijisini dolandyrar. Uzak ýoluň dowamynda gahryman köp howply garşydaşlar bilen duşuşar we bir duzaga düşer. Baş gahryman duşmanlar bilen ýiti katana bilen iş salyşar we päsgelçiligiň minutlary öz tizligi we çeýeligi bilen bolar. Diri duşman bilen her duşuşykda kellesi kesilen we gan çüwdürimleri geýiler, gaty täsirli görünýär ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz