Kingdom Strike-i göçürip alyň: Gahrymanlar 1.5 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    381

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Kingdom Strike: Gahrymanlar - oýunçylar patyşalyga, şa gyzyna we goşunyna öňe barýan duşmanlara garşy göreşmäge kömek etjek ädimme-ädim oýunly arka oýun. Duşmanlar ýene-de şa ýerleriniň eýeçiliginde bolmak isleýärler, şonuň üçin olary berk yza çekmeli. Munuň üçin oýunçynyň söweş meýdanyndaky belli bir ýagdaýa laýyk gelýän köp söweş bölümleri bolar. Bu ýerdäki oýun çeňňegi ýada salýar: ulanyjy garşydaşlaryna çümüp, şol dünýä iberilmegi üçin nyşanlary ünsden düşürmeli. Ajaýyp grafika, dolandyryşy öwrenmek aňsat we köp simwol uzak wagtlap ýadamaz ..

Kingdom Strike-i göçürip alyň: Gahrymanlar 1.5 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz