“Pixel Combat”: “World of Guns 1.6 APK” (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    402

  • Jikme-jik düşündiriş
  • “Pixel Combat: Guns World” - piksel grafikasy bilen ilkinji adam atyjy. Oýun zombi gümürtik döwründe bolup geçýär, şonuň üçin ulanyjy köçeler we binalar ýaly dürli ýerlerde ölen pyýada mähellä garşy göreşmeli bolar. Gan dökýän mutantlary ýok etmek üçin, oýunçy giň ýaraglardan we melge ýaraglaryndan peýdalanar. Mundan başga-da, oýunçy aglaba köp sanly zombi bilen gurşalanmazlygy üçin söweş strategiýasyny işläp düzmeli ..

“Pixel Combat”: “World of Guns 1.6 APK” (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz