Pizza zawody Tycoon - Idle Clicker Game (Mod - köp pul) göçürip alyň android üçin 2.5.3

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Bu tolgundyryjy oýunda ulanyjy hakyky pitsanyň eýesi ýaly duýup biler. Hemme zat pizza ýaly tagam önümçiligine gönükdiriljek şäherçäni döretmek zerur bolar. Ilki bilen bu önümleri köp mukdarda bişirmek üçin zawod gurmaly. Soňra konditer önümlerini daşamak üçin infrastrukturany ösdürmeli. Oýun wagtynda önümçiligi gowulandyrmak üçin dürli täzelenmeler bolar. Şeýle hem, “Pizza” zawody Tycoon - Idle Clicker Game, pizza doldurmak üçin täze ingredientleri açar. Bu strategiki basmakda dolandyryş gaty ýönekeý, diňe ekrana basmaly. Bu, her ulanyja oýun oýnamaga derrew başlamaga mümkinçilik berýär. Competthli bäsdeşlerden öňe geçip, iň gowy pizza taýýarlamaga synanyşmaly. Girdejiler dürli gowulaşmalar üçin ulanylmaly. Şeýle hem dürli gözlegleri geçirmeli. Oýunyň dizaýny ajaýyp, şonuň üçin köp oýunçy muny halar. Şeýle ösüşleri bilýänler hökman oýun oýnamagy halaýarlar. Oýun aýratynlyklary: dürli doldurgyçlar; önümçiligi gowulandyrmak; ýönekeý dolandyryş; gözleg geçirmek. Bu oýun size ajaýyp wagt geçirmäge we hakyky maldar ýaly duýmaga mümkinçilik berer

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz