Android üçin RPG IRUNA onlaýn MMORPG 4.8.0E göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    RPG

  • Görüşler:

    44344

  • Jikme-jik düşündiriş
  • RPG IRUNA Online MMORPG - köp adamyň ölümine sebäp bolan Taňrylaryň uzak wagtlap dowam eden gapma-garşylygy hakda gürrüň berýän ajaýyp rol oýnaýan wideo oýny. Baş gahryman hökmünde oýnap, dürli söweşlere gatnaşmaly we ähli duşmanlary ýok etmeli. Wineňmek üçin güýçli jadygöý jadylary ýa-da abraýly söweş ukyplaryny ulanyň. Oýun anime stilinde ýasaldy, şonuň üçin bu reanryň muşdaklary ajaýyp önüme hökman baha bererler. Manyer togalagynda oýunçylaryň ýüregini gazanmaga kömek eden köp babatda ýokary hilli. Oýun gaty gowy ýasaldy, şonuň üçin ýalňyz syýahatçynyň hekaýasyna arkaýyn çümüp bilersiňiz

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz