“Stickman Combat Pixel Edition 8 APK” (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    285

  • Jikme-jik düşündiriş
  • “Stickman Combat Pixel Edition” - Stikman rolundaky oýunçy jaýy zombilerden gorajak ilkinji adam atyjy. Bu oýunda, ulanyjy pyýada ölenlerden we beýleki duşmanlardan goralmaly giň otagda bolar. Munuň üçin tagtalar bilen barrikada penjireleri we gapylary, şeýle hem bar bolan ýarag arsenalyny ulanyň. Öňe barýarkaňyz, arsenalyňyzy pistolet, tüpeň, pulemýot we beýleki ýaraglar bilen dolduryp bilersiňiz. Bularyň hemmesi mümkin boldugyça uzak dowam etmäge we meseleleri ýerine ýetirmäge kömek eder ..

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz