Grand Crime Gangsta Vice Miami 1.055 APK (Mod: mugt söwda) androidde mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    640

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Grand Crime Gangsta Wise Maýami - ajaýyp atyşykly 3 adamdan jenaýat işi. Oýunçy, uly metropolyň köçelerinde garakçylary ýok etmeli, awtoulaglary partlatmaly we jenaýatçylar üçin durmuşy kynlaşdyrmaly gahrymany dolandyrar. Muny dürli ýaraglar, partlaýjy maddalar we ulaglar bilen etmeli. Öldürilen her bir duşman birneme pul galdyrar. .Ygnalan serişdeler, garakçylara garşy göreşmäge kömek etjek täze ýaraglary we beýleki enjamlary açmaga mümkinçilik berer.

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz