Uruşda Patyşalygy göçürip alyň: Gahrymanlaryň dünýä inişi 0.1.31f APK (Mod: köp pul) android üçin mugt

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    698

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Patyşalyk söweşi: Gahrymanlaryň dünýä inmegi - oýunçy şalygyň başynda durup, ony öňe sürmäge synanyşjak gyzykly fantaziýa strategiýasy. Adamlaryň, elfleriň ýa-da orklaryň ýaryşyny saýlamak bilen, ulanyjy ýokary göterilişine başlar. Bu maksada ýetmek üçin binalaryň gurulmagy, täze ýerleri basyp almak bilen çäkleriň giňelmegi, şäheriň kem-kemden ösmegi, şeýle hem dürli söweş bölümleriniň başarnykly goşunynyň döredilmegi zerur. Patyşa goşuny beýleki goşunlar bilen dürli söweşlere gatnaşar. Wineňmek üçin söweş wagtynda serkerde diňe bir söweşi däl, eýsem jadyly endikleri hem ulanyp biler.

Uruşda Patyşalygy göçürip alyň: Gahrymanlaryň dünýä inişi 0.1.31f APK (Mod: köp pul) android üçin mugt

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz