Maýami jenaýat polisiýasy v2.2 APK (Mod: köp pul) android üçin mugt göçürip alyň

  • Täzelendi:

  • Reanr:

    Arkada

  • Görüşler:

    661

  • Jikme-jik düşündiriş
  • Maýami jenaýat polisiýasy - oýunçynyň Maýami şäheriniň hukuk goraýjy wezipesini ýerine ýetirjek üçünji şahsdan jenaýatçy atyjy Recentlyakynda köçe toparlary we jenaýat toparlary gorkusyny düýbünden ýitirdi, şonuň üçin polisiýa jenaýatçylar bilen iş salyşmaga rugsat berildi Jenaýatlar ýüze çykýar Oýunyň dowamynda ol çaknyşyklara gatnaşmaly, ýaryşlara gatnaşmaly we ýönekeý raýatlaryň rahat uklamagy üçin ähli zady etmeli.

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz